Tillgänglighetsredogörelse för cert.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur webbplatsen www.cert.se uppfyller lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Webbplatsen är högspecialiserad och riktar sig inte till en bred allmänhet, vilket gör att innehållet språkmässigt till stor del är branschuttryck som kan bli svårt att med rimliga resurser anpassas och presenteras som lättläst text. CERT-SE har ett integrerat arbetssätt att i möjligaste mån vid publiceringar förklara branschuttrycket löpande för att överbrygga svårigheter med raka översättningar från engelska och samtidigt förklara begreppens innebörd.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från www.cert.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via cert@cert.se. Svarstiden är normalt en vecka. Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet på www.msb.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Tabell 1 Kända tillgänglighetsproblem  
Beskrivning WCAG Nivå
Uppläsningsfunktion saknas. Flera av webbdirektiven som addreserar möjligheten att få innehållet uppläst. AA
     

Uppläsningsverktyg planeras vara på plats i början av 2024.

Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem enligt plan under 2024, senast 2024-12-31, och löpande uppdatera planen för att hantera de tillgänglighetsproblem som rapporteras in till oss.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av www.cert.se enligt 12 § lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder: Webbplatsen kommer att vidareutvecklas under 2024 enligt beskrivning ovan och följas upp kontinuerligt. Vissa tillgänglighetskrav kommer inte uppnås avseende exempelvis lättläst då webbplatsen är högspecialiserad mot en specifik målgrupp. Det anses därför vara oskäligt att lägga ner stora resurser på att åtgärda dessa brister.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av webbplatsens tillgänglighet i samband med lansering med stöd av tillgänglighetsexperter hos våra leverantörer. Senaste bedömningen gjordes 2023-10-20 och är godkänd av webbplatsens tjänsteägare, chefen för verksamheten för operativ cybersäkerhet. Webbplatsen publicerades i sin nuvarande version 2023-10-30 och redogörelsen uppdaterades samtidigt.Senast uppdaterad: 2023-10-30 13:37