Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Uppdaterad | Publicerad

Om CERT-SE

Uppdraget

CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Till uppgifterna hör bland annat att:

  • Agera skyndsamt vid inträffade it-incidenter genom att sprida information samt vid behov arbeta med samordning av åtgärder och medverka i arbete som krävs för att avhjälpa eller lindra effekter av det inträffade.
  • Samverka med myndigheter med särskilda uppgifter inom informationssäkerhetsområdet.
  • Vara Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i andra länder samt utveckla samarbetet och informationsutbytet med dessa.

Mission Statement

The mission of CERT-SE is stated in Ordinance (2008:1002) with Instructions for the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB).

CERT-SE is the national CERT of Sweden. Its constituency consists of the Swedish society, including, but not limited to, governmental authorities, regional authorities, municipalities, enterprises and companies. In addition, CERT-SE is also the governmental CERT of Sweden and has additional responsibilities within the governmental body.

In brief, the Ordinance states that CERT-SE shall:

  • Respond promptly when IT incidents occur by spreading information, and where needed, work with the coordination of measures and partake in work to remedy or mitigate the consequences of the incident/s.
  • Cooperate with authorities that have specific tasks in the field of information security.
  • Act as Sweden's point of contact for equivalent services in other countries, and develop cooperation and information exchanges with them.

RFC 2350: Expectations for Computer Security Incident Response at CERT-SE

Kontakta oss

CERT-SE
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Terminalvägen 14
171 73 Solna

Är du journalist? Ring MSB:s presstjänst på 010-240 44 44.

CERT-SE direktnummer: 010-240 40 40
E-post: cert@cert.se
PGP (B455 9839 4281 5A18 C905 179B 4079 6702 C85A AF73)