Överbelastningsangrepp (DDoS)

Råd gällande förebyggande och hantering av överbelastningsangrepp.

Behöver du råd och stöd i att hantera ett pågående överbelastningsangrepp är du välkommen att kontakta CERT-SE på cert@cert.se eller 010-240 40 40.

Här följer en sammanställning av råd gällande hur man stärker skyddet mot överbelastningsangrepp samt vad man kan göra under ett pågående angrepp.

Överbelastningsangrepp, eller DDoS-angrepp (Distributed Denial of Service), kan orsaka betydande störningar på en webbplats eller onlinetjänst genom att den utsätts för en överdriven mängd trafik. De orsakar dock sällan någon skada eller avbrott i kärnverksamheten. Olika typer av DDoS-angrepp slår mot olika nivåer i den drabbade verksamhetens nätverk. Det är samtidigt viktigt att regelbundet granska och uppdatera dessa åtgärder för att följa angreppsmetodernas utveckling. Ibland upptäcks tekniska sårbarheter i produkter och kommunikationsprotokoll som kan förstärka överbelastningsangrepp (exempelvis den så kallade Rapid Reset-sårbarheten). Se därför över konfigurationer av verksamhetens it-system som är kopplade mot internet och håll dem uppdaterade enligt gällande rekommendationer från tillverkaren.

Säkerställ att verksamheten har rutiner för hur ni ska agera om ni drabbas av överbelastningsangrepp och genomför övningar. Identifiera vilka system och tjänster som är mest kritiska för att underlätta prioritering under pågående angrepp.

En god dialog med verksamhetens internetleverantör (ISP) är viktig, både i det förebyggande arbetet och vid hantering av ett pågående angrepp.

Det finns flera tillvägagångssätt som kan användas för att mildra effekterna av ett överbelastningsangrepp:

  1. Använd skyddstjänster mot överbelastningsangrepp: Många ISP:er erbjuder skyddstjänster som kan absorbera och filtrera den inkommande trafiken och endast dirigera legitim trafik till din server. Alternativt kan ett Content Delivery Network (CDN) användas för att skydda sin webbserver.

  2. Aktivera hastighetsbegränsning: Detta innebär att sätta en gräns för antalet förfrågningar som en användare kan göra till din webbplats inom en given tidsperiod. Detta kan hjälpa till att förhindra att din server överväldigas av överdriven trafik.

  3. Använd trafikfiltrering: Implementera filter för att blockera trafik från kända skadliga ip-adresser eller trafik som inte uppfyller vissa kriterier (bedöm om exempelvis blockering av trafik från utlandet kan vara ett alternativ). En web application firewall (WAF) kan nyttjas för att hantera överbelastningsangrepp som riktar in sig på applikationslagret. Tillgången till loggar är viktigt för att kunna avgöra vilken typ av angrepp eller vilka system som drabbats.

  4. Ha koll på helheten: Ett överbelastningsangrepp kan ibland vara ett sätt att styra verksamhetens uppmärksamhet och resurser bort från andra typer av angrepp. Det är därför viktigt att säkerställa övervakning av händelser i hela nätverksmiljön för att upptäcka och hantera sådana försök.

  5. Uppdatera regelbundet: Håll all programvara och säkerhetsåtgärder uppdaterade för att säkerställa att de kan försvara sig mot de senaste metoderna för överbelastningsangrepp.

  6. Upprätta polisanmälan: Glöm inte att upprätta en polisanmälan om ni drabbats av överbelastningsangrepp.

Dela loggfiler med CERT-SE

CERT-SE tar gärna emot loggar från verksamheter som drabbats av överbelastningsangrepp eller observerat avvikelser i sin it-miljö kopplat till sådana. Informationen ökar våra möjligheter att följa händelseutvecklingen i samhället och agera proaktivt för att varna andra verksamheter som riskerar att drabbas. Vi kan ta emot råa loggfiler eller sammanställningar. Kontakta oss på cert@cert.se för fortsatt dialog om hur du kan dela loggar med oss.

Mer om systematiskt informationssäkerhetsarbete

Systematiskt informationssäkerhetsarbete:
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/systematiskt-informationssakerhetsarbete/

Stöd för uppföljning och förbättring av informationssäkerhetsarbetet:
https://www.msb.se/infosakkollen

Information om polisanmälan hos Polismyndigheten:
https://polisen.seSenast uppdaterad: 2024-04-09 14:05